سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
اسپرینکلر (پاشنده) بالا زن 1