سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
اسپرینکلر (پاشنده) پایین زن ul