سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
اسپرینکلر (پاشنده) کانسیلد

اسپرینکلر کانسیلد  قطعه ایست که روی اسپرینکلر ها به جهت پوشش و زیبا سازی نصب میشود.

اسپرینکلر (پاشنده) کانسیلد 1
اسپرینکلر (پاشنده) کانسیلد 1