سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور دودی اعلام سرقت پرلا

دتکتور دودی مارک پرلا (جهت سیستمهای اعلام سرقت )مدل 1240