سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
سیستم اطفا حریق
اسپرینکلر (پاشنده) بالا زن 1
اسپرینکلر (پاشنده) بالا زن 1
اسپرینکلر (پاشنده) کانسیلد 1
اسپرینکلر (پاشنده) کانسیلد 1
اسپرینکلر (پاشنده) پایین زن
اسپرینکلر (پاشنده) پایین زن
اسپرینکلر (پاشنده) بغل زن
اسپرینکلر (پاشنده) بغل زن
اسپرینکلر (پاشنده) بغل زن fsc
اسپرینکلر (پاشنده) بغل زن fsc
اسپرینکلر (پاشنده) پایین زنfsc
اسپرینکلر (پاشنده) پایین زنfsc
اسپرینکلر (پاشنده) بالا زن
اسپرینکلر (پاشنده) بالا زن
اسپرینکلر (پاشنده) پایین زن ul
اسپرینکلر (پاشنده) پایین زن ul
اسپرینکلر (پاشنده) بغل زن ul
اسپرینکلر (پاشنده) بغل زن ul
اسپرینکلر (پاشنده) کانسیلد
اسپرینکلر (پاشنده) کانسیلد
کپسول co
کپسول co
کپسول پودری
کپسول پودری