سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور ترکیبی (کاشف دود و حرارت)