سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
شستی اعلام حریق

شستی های اعلام حریق  را می توان آشکارساز های دستی نیز خواند. این گونه تجهیزات هم چون یک کلید عمل نموده و با تحریک از سوی فرد یا افرادی که به وجود حریق پی برده اند سیگنال هشدار را برای مرکز اعلام حریق ارسال می کند.

شستی های اعلام حریق معمولا در دو نوع شیشه فشاری  و کششی مورد استفاده قرار می گیرند.

شستی اعلام حریق با شیشه دارای درپوشی است که با فشار اندکی توسط فرد شکسته و مدار هشدار فعال می شود.

در نوع اعلام حریق کششی درپوش شستی توسط فرد به پایین رانده می شود و سوییچ تعبیه شده در زیر آن در حالت هشدار قرار می گیرد.

در مقیاس دیگر شستی های اعلام حریق را به دو دسته دارایِ سوییچ آزمایش و راه اندازی مجدد نیز تقسیم می کنند که برای بررسی صحت عملکرد و بازگردان شستی به حالت اولیه (اماده به کار) مورد استفاده قرار می گیرد.

جنس شستی ها ممکن است فلزی یا پلی کربناتی باشد  و در ساختار الکتریکی آن ها ممکن است از تیغه های باز و بسته اضافی برای صدور برخی فرامین همزمان استفاده شود.

برخی از شستی ها دارای در قفل شو با کلید هستند و برخی دیگر دارای پیچ شش گوش با اچار مخصوص هستند. عمل آزمایش شستی به کمک همین کلید یا اچار مخصوص صورت می گیرد. با توجه به مکان مورد استفاده و همچنین سیستم اعلام حریق، شستی ها ممکن است ضد اب، ضد انفجار، متعارف یا ادرس پذیر باشند.