سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
چراغ سردرب اعلام حریق (چراغ اندیکاتور)