سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور ترکیب دود و حرات 9 ولت پرلا

دتکتور ترکیب دود و حرارت موضعی 9ولت مارک پرلا