سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور ترکیب منواکسید کربن و گاز شهری

دتکتور ترکیب منو اکسید کربن و گاز شهر موضعی باطری خور مارک پرلامدله pcg-220