سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور دود و حرارت زتا