سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
دتکتور دود و حرارت ah 0315 هورینگ

دتکتور ترکیبی دود و حرارت هورینگ ah-0315