سیستم های اعلام حریق و اطفاء حریق
حریق سرخ
شستی اعلام حریق xr 250 پرلا

شستی اعلام حریق مارک پرلا مدله xr-250